Φορολογικές δηλώσεις: Τα «SOS» και τι πρέπει να προσέξετε - Σύλλογος Μέριμνας Λιμενικού Σώματος

Σύλλογος Μέριμνας Λιμενικού Σώματος

Σύλλογος Μέριμνας Λιμενικού Σώματος Αρ.Μητρώου 5253/19

Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2019

Φορολογικές δηλώσεις: Τα «SOS» και τι πρέπει να προσέξετε


Οι ετήσιες δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος φορολογικού έτους 2018, των υπόχρεων της παραγράφου 1 του άρθρου 67 του ν. 4172/2013, υποβάλλονται υποχρεωτικά µε τη χρήση ηλεκτρονικής µεθόδου επικοινωνίας µέσω ∆ιαδικτύου, έως την ηµεροµηνία που ορίζουν οι οικείες διατάξεις.


Ηλεκτρονικά µέσω Διαδικτύου υποβάλλονται και οι εκπρόθεσµες αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος που αποκτήθηκε από 1/1/2018 έως και 31/12/2018, καθώς και οι εκπρόθεσµες αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις από το φορολογικό έτος 2015 και εφεξής. Σε περίπτωση που οι ετήσιες δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος φορολογικού έτους 2018 των συζύγων υποβάλλονται ως κοινές µε βάση τα οριζόµενα στην περ. α' της παραγράφου 4 του άρθρου 67 του ν. 4172/2013, δεν απαιτείται καµία επιπλέον ενέργεια από τους συζύγους.Σε αυτή την περίπτωση διενεργείται ξεχωριστή βεβαίωση του φόρου και εκδίδονται δύο πράξεις προσδιορισµού φόρου, µία για κάθε σύζυγο, από φέτος και στο εξής. Πιστωτικά ποσά του ενός συζύγου δεν συµψηφίζονται µε τυχόν χρεωστικά του άλλου και στην περίπτωση που έχουν και οι δύο πιστωτικά ποσά, επιστρέφονται στον κάθε δικαιούχο χωριστά. Μην ξεχνάµε ότι µέχρι σήµερα είχαµε συµψηφισµό των επιστροφών και των οφειλών. Οι σύζυγοι ωστόσο δύνανται να υποβάλλουν χωριστή δήλωση, έντυπο Ε1, κατά τα οριζόµενα στην περ. β' της παρ. 4 του άρθρου 67 του ν. 4172/2013, µε τη διαδικασία που περιγράφεται στην Α.1017/2019 απόφαση του διοικητή ΑΑ∆Ε (Β› 63).Οι σύζυγοι υποβάλλουν χωριστή φορολογική δήλωση χωρίς να απαιτείται γνωστοποίηση στην ειδική ηλεκτρονική εφαρµογή, ο καθένας για τα εισοδήµατά του, εφόσον έχει διακοπεί η έγγαµη συµβίωση κατά τον χρόνο υποβολής της δήλωσης ή ο ένας από τους δύο συζύγους είναι σε κατάσταση πτώχευσης ή έχει υποβληθεί σε δικαστική συµπαράσταση. Το βάρος της απόδειξης για τη διακοπή φέρει ο φορολογούµενος. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η ενηµέρωση του Τµήµατος ∆ιοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της αρµόδιας ∆ΟΥ για τις όποιες µεταβολές.Επιπλέον επισημαίνεται ότι πλέον και τα φυσικά πρόσωπα που έχουν συνάψει σύµφωνο συµβίωσης, στην περίπτωση που ενηµερώσουν το Τµήµα ∆ιοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της αρµόδιας ∆ΟΥ µε δήλωση µεταβολής, δύνανται να υποβάλουν κοινή δήλωση για τα εισοδήµατά τους. Στην περίπτωση αυτή θα έχουν την ίδια φορολογική αντιµετώπιση µε τους έγγαµους. Υπόχρεος υποβολής δήλωσης είναι εκείνο το µέρος του συµφώνου συµβίωσης το οποίο κατάτην υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος δηλώνεται ως υπόχρεος και για τα εισοδήµατα του άλλου µέρους του συµφώνου συµβίωσης.Αυτό το µέτρο άρχισε να εφαρµόζεται από την προηγούµενη χρονιά των φορολογικών δηλώσεων. Η εξόφληση των χρεωστικών εκκαθαριστικών σηµειωµάτων των φορολογικών δηλώσεων θα γίνει σε τρεις διµηνιαίες δόσεις. Η πρώτη στο τέλος Ιουλίου, η δεύτερη στο τέλος Σεπτεµβρίου και η τρίτη στο τέλος Νοεµβρίου. Επίσης προσοχή στα εισοδήµατα από βραχυχρόνια µίσθωση ακινήτων τύπου Airbnb. Αυτά δηλώνονται συγκεντρωτικά ανά ακίνητο στον κωδικό 60 της στήλης 16 του εντύπου Ε2, όπου είναι η κατάσταση για τα µισθώµατα ακίνητης περιουσίας.Στον κωδικό 61 της στήλης δηλώνονται συγκεντρωτικά ανά ακίνητο όλα τα εισοδήµατα που αποκτήθηκαν από τη βραχυχρόνια υπεκµίσθωση ακινήτων µέσω ψηφιακών πλατφορµών, δηλαδή τα γνωστά σε εµάς Airbnb, Booking κ.λπ. Σηµαντικό επίσης είναι να έχουµε συγκεντρώσει τις απαραίτητες δαπάνες για το χτίσιµο του αφορολόγητου.Στους κωδικούς 049-050 όπου συµπληρώνεται η δαπάνη αγοράς αγαθών και παροχής υπηρεσιών, αναγράφονται από τους µισθωτούς, τους συνταξιούχους και τους κατ› επάγγελµα αγρότες οι δαπάνες για αγορές αγαθών και παροχή υπηρεσιών που κατέβαλαν το 2018 µε πλαστικό χρήµα ή µέσω e-banking ή ηλεκτρονικού πορτοφολιού για τη διατήρηση της µείωσης του φόρου των 1.900- 2.100 ευρώ, που ισοδυναµεί µε αφορολόγητο όριο από 8.636 έως 9.545 ευρώ. Και βεβαίως µην ξεχνάµε ότι φορολογούµενοι που φιλοξενούν στην κατοικία τους συγγενή ή φίλο θα πρέπει υποχρεωτικά να συµπληρώσουν τον 007-008 και να γράψουν τον ΑΦΜ του προσώπου που φιλοξενούν.

policenet.gr